DCS

در سیستم های DCS یا همان سیستم های توزیع شده کنترل به صورت متمرکز نبوده و کنترلر ها می توانند از طریق شبکه های صنعتی به یکدیگر متصل شده و تبادل داده نمایند. همچنین تصمیم گیری ها در فرآیند کنترل به صورت توزیع شده بین کنترلر ها صورت می پذیرد.