PLC

سیستم های PLC در واقع همان سیستم های کنترل متمرکز می باشند. که یک کنترلر وظیفه کنترل کل سیستم اتوماسیون را بر عهده دارد. اجزای جمع آوری داده (حسگرها) و بخش های عملگر (Actuator) مستقیما و یا از طریق شبکه های صنعتی به PLC متصل می گردند.