SCADA

جهت سنجش پارامترها مختلف از راه دور و ارسال فرامین، از سیستم های SCADA استفاده می گردد. به عنوان نمونه در خطوط توزیع و انتقال نیرو (مانند برق، گاز و آب) می توان به منظور مانیتورینگ، کنترل و ارسال فرامین از این سیستم های استفاده نمود.

اجزای SCADA:

•    MTU: در واقع همان سیستم مرکزی جمع آوری داده و کنترل عملگرها (Actuator) می باشد که داده ها از کلیه نقاط به این مرکز منتقل شده و تصمیم های مقتضی به صورت خودکار و یا با نظارت نیروی انسانی اتخاذ می گردند.

•    مانیتورینگ: سیستم متصل به MTU بوده که داده های جمع آوری شده را به صورت خودکار یا توسط نیروی انسانی بررسی کرده و در صورت نیاز در فرآیند تصمیم گیری MTU دخالت می نماید.

•    RTU: بخش راه دور سیستم SCADA می باشد که وظیفه جمع آوری داده ها و ارسال بر روی سیستم شبکه انتقال داده ها را بر عهده دارد.

•    حسگرها: که پارامتر های مختلف محیطی را اندازه گیری می نمایند.

•    عملگرها (Actuator): بر اساس فرامین ارسال شده به آنها، عملیات لازم را انجام میدهند.

•    شبکه انتقال داده: که با استفاده از سیستم های مختلف ماهواره ای، رادیویی، شبکه های مخابراتی و سلولی، شبکه های کابلی فیبر نوری و ... اطلاعات را از طریق مودم مربوطه به مرکز منتقل می نمایند.